Page 9 - MEE Signaal
P. 9

  Knelpunten
De regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs hanteren ieder een eigen financiering. Hierdoor kan het per kind (met dezelfde zorg- vraag) verschillen hoeveel geld er beschikbaar is. Voor geen van de betrokkenen (scholen, ouders, cliëntondersteuners) is transparant om welke bedragen het gaat.
Scholen en ouders weten niet altijd welk (financie- rings-)regime van toepassing is (zorg of onderwijs) en wat daar wel of niet onder valt.
Daar waar een inzet van zorgmiddelen in de onder- wijstijd aan de orde is, raken ouders verstrikt in de discussie tussen onderwijs- en zorginstelling over de verdeling van de beschikbare middelen. De door scholen noodzakelijk geachte zorg op school aan kinderen met een Wlz-indicatie, moet volgens de scholen uit het Wlz-budget gefinancierd worden. Scholen doen hier soms zo’n groot beroep op,
dat er weinig middelen overblijven om in de thuis- situatie de benodigde zorg te kunnen organiseren.
Oplossingen
Een betere bekendheid bij scholen en ouders van de verschillende financieringsmogelijkheden voor zorg en onderwijs.
Meer transparantie over de beschikbare middelen voor zorg tijdens onderwijstijd. Hiervoor zijn helde- re normen nodig, zodat er geen onverklaarbare verschillen tussen regio’s en instellingen zijn.
Dit voorkomt dat ouders in een onmogelijke onderhandelingssituatie komen en dat er te weinig middelen overblijven voor zorg thuis. De door het kabinet aangekondigde maatregelen om tot een betere financiering van zorg in onderwijstijd te komen (brief d.d. 15 februari 2019, Tweede Kamer, 2018-2019, 31 497, nr. 293) zullen dit probleem deels oplossen. Het kabinet werkt momenteel een aantal varianten uit om tot een betere financiering van zorg in onderwijstijd te komen voor kinderen met complexe zorgvragen. De bedoeling hiervan
is dat het voor scholen, onderwijsinstellingen en ouders vooraf helder wordt welk deel van het zorg- budget bestemd is voor zorg in onderwijstijd.
Betere bekendheid van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouders die er met de school niet goed uitkomen.
W
Casuïstiek rondom zorg – onderwijs – arbeid
           9
Wlz
Passend Onderwijs   7   8   9   10   11