Page 33 - MEE Signaal
P. 33

 Knelpunten
Zorgaanbieders beoordelen cliënten vaak alleen ‘op papier’. Zodra zij daarin aanwijzingen aantref- fen van middelengebruik of gedragsproblematiek, zijn dat ‘contra-indicaties’ en wijzen zij cliënten af. Als er geen plaats in de directe woonomgeving van cliënten is, moeten zij steeds verder gaan zoeken. Hierdoor komen zij noodgedwongen op grote afstand van hun woonplaats, familie en netwerk terecht.
De binnen een zorginstelling geboden leefomge- ving en begeleiding is niet altijd afgestemd op de individuele behoeften, terwijl met de juiste inzet onder meer gedragsproblemen en escalatie zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.
Oplossingen
Bij de aanmelding van nieuwe cliënten is het noodzakelijk een reële inschatting te maken van de complexiteit en risico’s, waarbij vervolgens ook de mogelijkheden en positieve ervaringen worden meegewogen.
De dienstverlening van de zorginstellingen moet meer uitgaan van de vraag in plaats van het (standaard)aanbod.
Bied faciliteiten aan medewerkers, zodat zij adequaat kunnen omgaan met cliënten met bij- komende (gedrags-)problematiek of een combina- tie van aandoeningen. Ondersteun medewerkers bijvoorbeeld in hun communicatie met en bege- leiding van cliënten. Zorg daarbij voor voldoende capaciteit, training en te consulteren experts.
Casuïstiek specifieke groepen
            A
     33
Wlz
   31   32   33   34   35