Page 31 - MEE Signaal
P. 31

  Knelpunten
Er is een groot tekort aan geschikte woonplekken waar intensieve begeleiding en verzorging wordt geboden (vooral VG6 en VG7). Het gaat met name om cliënten waarbij sprake is van een combinatie van beperkingen, gedragsproblematiek of bij- komende problemen als middelengebruik.
Er is geen regievoerder die een oplossing kan forceren. Geen van de betrokken hulpverleners voelt zich verantwoordelijk voor de situatie. Ondanks de duidelijke verantwoordelijkheden van zorgaanbieders en zorgkantoor bij de zorg- toewijzing is niemand aanspreekbaar op het uitblijven van een permanent resultaat.
Oplossingen
Samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijk- heid van zorgkantoren en zorgaanbieders om tot oplossingen te komen:
het binnenhalen van de benodigde expertise (zoals de GGZ-component binnen de VG-setting en vice versa), bundeling van disciplines en verdeling van taken om tot passende zorg te komen;
het (meer) benutten van regionale overlegtafels (met zorgkantoor, zorgaanbieders en cliënt- ondersteuning) voor casusoverleg en het oplossen van knelpunten;
in specifieke casussen moet er doorzettings- macht zijn, zodat het mogelijk wordt te kiezen voor onorthodoxe oplossingen en/of dat iemand een beslissing kan forceren.
Cliënten worden op meerdere plekken met diverse – vaak tijdrovende - aanmeldprocedures aange- meld. Een eenduidige aanmeldprocedure en een uniform aanmeldformulier bij zorgaanbieders zouden het hele aanmeldproces aanzienlijk vereenvoudigen. Dit is voor cliënten veel minder belastend, zeker als plaatsing onzeker is.
Casuïstiek specifieke groepen
            31
   29   30   31   32   33