Page 30 - MEE Signaal
P. 30

  Jaren tevergeefs zoeken naar
geschikte woonplek voor man
  met intensieve zorgvraag
  Wachtlijsten (woon)zorgplekken voor mensen met M een zorgprofiel VG6 of VG7
            Mark is een jongeman van 20 jaar oud met een aantal beperkingen: hij is matig verstandelijk beperkt, heeft een autis- tische stoornis, een ontwikkelings- en aandachtsstoornis en is hyperactief.
Daarnaast is hij doof aan zijn rechteroor en heeft
hij een verminderd gezichtsvermogen. Mark woont nog bij zijn moeder thuis. Zij probeert al vier jaar een passende woonplek met geschikte dagbesteding voor Mark te realiseren.
Mark heeft momenteel een zorgindicatie met ‘zorg- profiel VG6’. Een aanvraag voor een indicatie voor zorg- profiel VG7 loopt. Dit gaat om wonen met (zeer) inten- sieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering.
Mark heeft namelijk veel (één-op één-) begeleiding en sturing nodig. Hij kan dwangmatig zijn en verbaal en lichamelijk agressief gedrag vertonen en doet aan zelfmutilatie als hij stress en spanningen ervaart. Daarbij is er regelmatig overname of stimulering nodig bij verzorgingstaken als douchen, tanden poet- sen, scheren, etc.
Mark is gebaat bij een kleinschalige zorgaanbieder met 24-uurs begeleiding in een groep met rustige medebewoners van verschillende leeftijden. De moe- der van Mark is hierover al jaren met verschillende organisaties in gesprek, maar een structurele op- lossing is nog niet gevonden. Sommige zorgaanbie- ders zeggen dat ze de zorg zouden moeten kunnen bieden, maar er de middelen of capaciteit niet voor hebben. Pogingen om intussen overbruggingszorg
in natura in de thuissituatie te organiseren zijn op niets uitgelopen. Noodgedwongen heeft de moeder van Mark daarom een persoonsgebonden budget (pgb). Het is haar sinds kort gelukt om ambulante begeleiding thuis te krijgen via een zorgaanbieder. Ook heeft ze via het pgb dagbesteding gevonden. Dit is echter niet de ideale situatie.
Het zorgkantoor heeft inmiddels extra geld beschik- baar gesteld om te proberen de zorg voor Mark passend te krijgen. Alle zorgaanbieders die in
het verleden benaderd zijn met deze woonvraag, zijn opnieuw benaderd. Ook dit lijkt niet tot een oplossing te leiden. De moeder van Mark is nu
met verschillende partijen in overleg om na te gaan of ze gezamenlijk een woonplek met de benodigde zorg kunnen realiseren.
   30
Casus 11
Wlz


   28   29   30   31   32