Page 13 - MEE Signaal
P. 13

  Knelpunten
Kinderen met autisme hebben vaak op allerlei terreinen (onderwijs, zorg, vervoer, inkomen) ondersteuning nodig. Ouders ervaren dat zij op meerdere domeinen vastlopen bij het aanvragen en afstemmen van voorzieningen en dat ze daarbij van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Het ontbreekt vaak aan keuzemogelijkheden en flexibiliteit om tot een goede invulling van de be- nodigde ondersteuning en zorg te komen. Belem- meringen of problemen op het ene gebied werken door op andere terreinen.
Er is in de eigen regio geen passende woonvoor- ziening of school, waardoor ouders een grote afstand moeten afleggen om hun kind te kunnen zien en deze daardoor minder vaak zien.
Het tekort aan woonplekken voor mensen met een LVB in combinatie met ASS is volgens aanbieders niet in eerste instantie een financieel probleem. Vooral problemen rondom huisvesting (locaties, bouwgrond, vergunningen, bestemmingsplannen) en het moeilijk kunnen krijgen van deskundige medewerkers bij de zorginstelling zijn de oorzaak van het tekort.
Schotten in de zorg bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd, zoals overgang naar de Wet langdurige zorg.
Regiogebonden voorzieningen, die wegvallen bij verhuizing, of leiden tot een grote afstand tussen de woonplaats van het kind en die van de ouders.
Oplossingen
Voor een passende ondersteuning op onderwijs- zorggebied is samenwerking tussen professionals van de verschillende onderwijs-/zorgorganisaties nodig.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start met vijf pilots voor gespeciali- seerde cliëntondersteuning, waarvan één is ge- richt op het inzetten van een levensloopbegeleider voor mensen met autisme. Dit kan bijdragen aan het oplossen van bovengenoemde problemen.
Daarnaast is meer maatwerk nodig (zorg, school, woonvormen) voor mensen met autisme.
Casuïstiek rondom zorg – onderwijs – arbeid
            D
 13
Wlz
Wajong
Partici- patiewet
Onderwijs

   11   12   13   14   15