Page 12 - MEE Signaal
P. 12

  Vastlopen in het systeem bij autisme gecombineerd met LVB Jongeren met autisme tussen wal en schip
  Debbie van 18 jaar heeft een lichte verstandelijke beperking (LVB) en
een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Ze heeft een indicatie vanuit de Wlz (ZZP VG7 met meerzorg). Bij Debbie is er een grote discrepantie tussen het sociaal en verstandelijk functioneren. Hierdoor wordt zij op school, en later ook bij de zorgaanbieder, overvraagd.
Het gaat steeds slechter met Debbie en uiteindelijk belandt zij met een psychose op een crisisplek. Daarna blijft er lang onduidelijkheid en onzekerheid over passende zorg voor Debbie na inmiddels vier psychoses. Er is altijd binnen het aanbod van de zorgaanbieder gezocht naar een vervolgplek, nooit daarbuiten.
De ouders van Debbie hebben zelf wel eens gezocht in de regio, maar daar lijkt geen (passend) aanbod beschikbaar. Ouders ervaren dat zij op meerdere domeinen vastlopen in het systeem, niet alleen in
de zorg, maar ook in het regelen en aanvragen van voorzieningen zoals een inkomstenbron, waarbij instanties naar elkaar verwijzen. Toen Debbie 18 jaar werd, hebben haar ouders een uitkering bij het
UWV aangevraagd. Die is afgewezen, omdat het UWV er niet van overtuigd is dat er een ontwikkelings- perspectief en eigen verdiencapaciteit is.
En zolang een bezwaarprocedure bij het UWV tegen de afwijzing van een Wajong-uitkering loopt en er geen uitsluitsel is, krijgt Debbie ook geen uitkering vanuit de Participatiewet van de gemeente. Het gezin ervaart weinig erkenning voor de complexiteit en problematiek van Debbie.
In het verleden zijn ouders goed ondersteund door een professional uit het wijkteam. Omdat Debbie nu een Wlz-indicatie heeft en is verhuisd naar een andere regio, mag deze medewerker ouders niet langer on- dersteunen. De cliƫntondersteuner Wlz heeft minder mogelijkheden om hen breed op alle levensgebieden te ondersteunen en het lukt ouders niet om de weg naar hulpverlening en instanties te vinden.
   12
Casus 3
   10   11   12   13   14