Page 27 - MEE Signaal
P. 27

 Knelpunten
Voor mensen met NAH is te weinig geschikt aan- bod. Vaak komen zij daarom terecht in voorzienin- gen voor mensen met lichamelijke beperkingen
of in verpleeg- of verzorgingshuizen. Daar komen zij dan in groepen medebewoners terecht, waar zij niet in passen. Dat geldt zeker voor jonge mensen met NAH (18-55 jaar), die bij groepen ouderen (met dementie) terecht komen.
Mensen met NAH, die niet aangewezen zijn op langdurige zorg, hebben op veel terreinen on- dersteuning nodig (wonen, onderwijs/werken/ dagbesteding, gezin/relaties, financiën), maar hun problemen worden niet altijd (h)erkend. Hierdoor kunnen problemen in de communicatie en gedrag ontstaan, wat tot escalatie van de situatie kan leiden, zoals financiële problemen (schulden) en problemen in de relationele sfeer.
Oplossingen
Zorg voor voldoende specifiek aanbod voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in alle regio’s.
Het is van belang dat professionals van (gemeen- telijke) instanties mensen met NAH herkennen en daarmee weten om te gaan om tijdig passende ondersteuning te kunnen bieden. Dit vraagt om gerichte scholing, zoals bijvoorbeeld van de MEE Academie.
Daarnaast loopt er een pilot gespecialiseerde cliëntondersteuning voor mensen met NAH, waarin mensen met NAH worden gemonitord en waar nodig ondersteuning krijgen. Dit werkt preventief en voorkomt problemen.
Casuïstiek specifieke groepen
      L
      27
Wmo
Wlz
ZVW

   25   26   27   28   29