Page 5 - MEE Signaal
P. 5

  Inleiding
Mensen met een beperking en chronisch zieken ervaren nog te vaak hinder van de uitvoering van wet- en regelgeving, die er juist is om hen te onder- steunen. We hebben de signalen hierover, die onze cliëntondersteuners in 2018 bij ons hebben aangegeven, geanalyseerd en beschreven in dit rapport. Hiermee willen we niet alleen aandacht vragen voor de knelpunten,
maar ook de wetgever, beleidsmakers en -uitvoerders in de zorg en in het sociale domein inspireren tot het aanpakken ervan.
  MEE NL brengt jaarlijks het MEE Trend- en Signaleringsrapport uit met daarin de knelpunten
in de (uitvoering) van wet- en regelgeving, die het welzijn van mensen met een beperking en chronisch zieken in de weg staan. Daarbij dragen we ook oplossingen aan, waarmee we u willen inspireren. In de voorgaande edities van de MEE Trend- en Signaleringsrapportage gaven we per wet aan
welke knelpunten zich voordoen. Dit jaar hebben
we voor een andere benadering gekozen. We ver- tellen het verhaal vanuit zeventien persona’s. Alle zeventien met een verschillende leeftijd, beperking en problematiek. De casussen van deze persona’s staan niet op zichzelf, maar vertegenwoordigen de knelpunten die veel mensen met een vergelijkbare beperking ervaren.
Per personage schetsen we de situatie, de ervaren knelpunten en oplossingen die wij zien. Deze rappor- tage geeft zo een beeld van de knelpunten, waarmee mensen met een beperking worden geconfronteerd, en hoe deze samenhangen en zich opstapelen.
Met deze rapportage willen we bijdragen aan het inclusiever maken van de samenleving. Dat doen wij graag samen met onze samenwerkingspartners uit het publieke en sociale domein.
Verantwoording rapportage
De casussen zijn gebaseerd op de werkelijkheid, maar zijn niet altijd een letterlijke weergave;
voor een heldere en volledige beschrijving van een casus hebben we soms ook elementen uit andere cliëntsituaties gebruikt. De personen op de foto’s in deze rapportage zijn niet betrokken bij de beschreven casussen.
Over MEE en MEE NL
MEE NL is een coöperatieve vereniging van twintig regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land. MEE NL zet zich met deze twintig leden in voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking.
Een samenleving, waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.
 5   3   4   5   6   7