Page 3 - MEE Signaal
P. 3

 MEE Signaal
Trend- en signaleringsrapportage 2019
Inhoud
Inleiding ................................................................................. 5
Casuïstiek rondom
zorg - onderwijs - arbeid
Kind met knelpunten rondom zorg
en onderwijs
Casus 1: Ouders verstrikt in discussie over financiering zorg in onderwijstijd...................................................................... 8
Jongeren met autisme tussen wal en schip
Casus 2: Geen passende zorg-onderwijs-
combinatie mogelijk............................................................ 10 Casus 3: Vastlopen in het systeem bij autisme gecombineerd met LVB.............................................................. 12
Jongeren met een LVB of autisme en de overgang van onderwijs naar werk
Casus 4: Niet (her)kennen van beperking vergroot
kans op uitval................................................................................14
Knelpunten bij wonen en inkomen
voor jongeren (18-27 jaar) op weg naar zelfstandigheid
Casus 5: Gemeentelijke grenzen aan beschermd
wonen (Wmo) en participatie....................................................17 Casus 6: Regels belemmeren ontwikkeling naar zelfstandigheid ............................................................................. 18
Casuïstiek specifieke groepen
Daklozen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en verslavingsproblematiek
Casus 7: Adresloos en daarmee uit beeld?.......................22
Continuïteit na forensische zorg
(Wmo en Wlz)
Casus 8: Na afloop justitiële maatregel geen zorg en
geen woonplek ................................................................... 24
Passende zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Casus 9: Geen passende woonplek voor man met NAH...26
GGZ en zorgmijdend gedrag (Wmo)
Casus 10: Contact met zorgmijder hersteld met
aanpak op maat ...........................................................................28
Wachtlijsten (woon)zorgplekken voor
mensen met een zorgprofiel VG6 of VG7
Casus 11: Jaren tevergeefs zoeken naar geschikte woonplek voor man met intensieve zorgvraag..................30
LVB-jongeren met autisme of gedrags- problematiek en noodzakelijke ondersteuning vanuit Jeugdwet dan wel Wlz ......................................... Casus 12: Geen passende zorg mogelijk in eigen woonplaats ......................................................................... 32
Overige casuïstiek
Logeerplekken
Casus 13: Tekort aan prikkelarme logeerplekken
met begeleiding ................................................................. 35 Casus 14: Tekort aan geschikte logeeropvang voor
mensen met NAH...............................................................36
Afwentelgedrag en grote verschillen
tussen domeinen
Casus 15: Ongewild van zorgverzekering en Wmo
naar Wlz.........................................................................................39 Casus 16: Drang en dwang om Wlz aan te vragen............40
Onvoldoende maatwerk Wmo......................................... Casus 17: Verhuisplicht boven woningaanpassing?.......... 42
De rol van cliëntondersteuning.............46 Nawoord...............................................................................48
   3
   1   2   3   4   5