Page 23 - MEE Signaal
P. 23

 Knelpunten
Een administratieve vormvereiste – het hebben van een woon-/postadres – is voor daklozen vaak een onoverkomelijke bureaucratische drempel. Ook de Nationale Ombudsman wijst in een nieuwsbericht op 29 maart 2019 op het knelpunt dat ‘adreslozen’ zonder inschrijving in de gemeen- telijke basisregistratie verstoken blijven van nood- zakelijke voorzieningen.
Hoewel dit probleem wordt onderkend en rijks- overheid en gemeenten ermee bezig zijn, is er nog geen structurele oplossing. Incidenteel valt er soms iets te regelen en is er in ieder geval tijdelijk het vereiste woon-/postadres. Dan kan het regelen van de andere noodzakelijke zaken (uitkering, woonruimte) gestart worden. Dit is te afhankelijk van de medewerking en flexibiliteit van professionals en instanties en is daarom geen duurzame oplossing.
Oplossingen
Als alle betrokkenen kijken naar de situatie vanuit het perspectief van de burger - en niet vanuit het stelsel of het eigen aanbod en de eigen regels - kan meer in oplossingen dan in belemmeringen worden gedacht. Oplossingen vragen om een ge- zamenlijke aanpak van instanties. Dit vereist meer samenwerking binnen hetzelfde domein (gemeen- ten) en tussen zorg en het sociaal domein.
Het probleem van een vast postadres voor dak- en thuislozen komt zo vaak voor dat dit met regel- geving structureel moet worden opgelost.
Casuïstiek specifieke groepen
           A
23
Wlz
ZVW
Partici- patiewet   21   22   23   24   25