Page 19 - MEE Signaal
P. 19

Knelpunten
Er zijn te weinig plekken beschikbaar voor een beschermde woonomgeving. De plekken die er zijn, zijn niet altijd geschikt voor de betreffende cliënt. En de indruk is dat gemeenten vanwege de kosten terughoudend zijn met de inkoop en toewijzing van deze plaatsen.
Verder worden de keuzemogelijkheden beperkt, omdat er regionaal wordt ingekocht bij een zeer beperkt aantal aanbieders.
Jongeren met een beperking en hun ouders lopen op meerdere domeinen tegen belemmeringen aan. Het vinden van een goede leer/-werkplek, uitzicht op een zelfstandige woonplek, het genereren van een stabiel inkomen en het verkrijgen van de be- nodigde zorg zijn erg moeilijk. Iedere voorziening kent daarnaast andere instanties met eigen regels en aparte procedures.
Ouders of jongeren zelf hebben niet altijd de juiste verwachtingen van de mogelijkheden van de jongere. Zij hebben moeite de beperking te accepteren en hebben niet de juiste begeleiding. Daardoor stellen zij irreële doelen en kiezen een opleiding of werkomgeving die te hoge eisen stelt. Dit leidt tot het overvragen van de jongere, stress en keer op keer mislukking. In plaats van door positieve ervaringen te groeien in de ontwikkeling en zelfstandigheid, is er teleurstelling en gevoel van falen.
Mensen als Erik en zijn ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholen wijzen vaak leerlingen af, omdat hun leervermogen te gering zou zijn. UWV (Wajong) en gemeente (Participatiewet) verwijzen naar elkaar. Er is geen Wajong mogelijk, omdat nog niet gebleken is dat de jongere duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Ondertussen krijgt de jongere geen bege- leiding en is hij/zij niet in staat een baan te vinden of te behouden en iets van een basisinkomen
te verwerven. Hierdoor kan hij/zij geen stappen zetten op weg naar zelfstandigheid en maatschap- pelijke participatie.
Oplossingen
Zorgen voor voldoende woonplekken voor alle doelgroepen binnen alle gemeenten in een regio.
Afspraken maken tussen gemeenten over hoe om te gaan met verhuizing van mensen met een indicatie beschermd wonen, bijvoorbeeld in verband met een specifieke onderwijsbehoefte.
Een op alle levensgebieden afgestemde bege- leiding en coaching van jongeren die hulp nodig hebben bij hun weg naar zelfstandigheid. Nu is dit niet of nauwelijks beschikbaar en is het ook de vraag wie deze dienstverlening gaat betalen. De MEE Toekomstcoach kan deze bieden, maar de financiering daarvan is nog niet vanzelfsprekend.
Samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties om geschikt woonaanbod voor mensen met een LVB te creëren. Daarbij zijn ook sluitende (keten)afspraken nodig over door- stroming van mensen.
Daarbij moet - afhankelijk van de complexiteit van de situatie - voldoende inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk zijn voor het vinden van de weg op de verschillende levensdomeinen en de benodigde ondersteuning voor jongeren en hun ouders.
E
Casuïstiek rondom zorg – onderwijs – arbeid
                 19
Wmo
Wajong
Partici- patiewet
   17   18   19   20   21