Page 17 - MEE Signaal
P. 17

 Casuïstiek rondom zorg – onderwijs – arbeid
 Gemeentelijke grenzen aan beschermd (Wmo) wonen N
Knelpunten bij wonen en inkomen voor jongeren (18-27 jaar) op weg naar zelfstandigheid
  en participatie
  Nadine is 21 jaar, heeft een normale intelligentie, autisme en een angst- en dwangstoornis.
Zij woont nog thuis bij haar ouders, maar geeft aan dat ze daar niet meer kan blijven wonen, omdat de situatie thuis haar compleet overprikkelt. Ze kan niet functioneren in de thuissituatie. Haar moeder heeft zelf ASS (autisme) en is overvraagd en haar vader snapt haar niet. Ze heeft nog drie broers en zussen, allen hebben problemen en veel zorg nodig. Haar ouders kunnen niet de structuur en hulp bieden die Nadine nodig heeft. Haar aandoeningen stellen eisen aan haar woonomgeving, het onderwijs dat ze kan volgen en het organiseren van het dagelijks leven
als het omgaan met bijvoorbeeld geld. Deze zaken leveren heel snel spanning op bij Nadine.
Zij heeft een Wmo-indicatie voor beschermd wonen. Deze is echter alleen geldig voor beschermde woonlocaties in gemeenten die in de regio van de centrumgemeente (Noord-Holland Noord) vallen.
Naast wonen zoekt Nadine ook een opleiding die bij haar past. Dat is niet makkelijk vanwege haar aan- doeningen, waardoor ze zich in heel Nederland moet oriënteren. Nadine heeft een geschikte opleiding in Gelderland gevonden, maar om daar in aanmerking te komen voor beschermd wonen moet ze in die regio wonen en daar als inwoner ingeschreven staan, terwijl ze niet zelfstandig kan wonen. Bovendien komt bij een verhuizing haar huidige indicatie te vervallen. Om dezelfde redenen kan ze ook niet in
een andere regio in Noord-Holland terecht. Zelfs plaatsing op een wachtlijst is niet mogelijk. Dat
is namelijk alleen mogelijk voor mensen met een binding met de betreffende regio. Dit betekent voor Nadine dat ze eerst twee jaar in de betreffende regio (op zichzelf) zou moeten wonen.
Nadine besluit om voorlopig dan maar binnen de eigen regio te blijven wonen. Daar zijn echter maar twee zorgaanbieders met een woonvorm voor men- sen met ASS, waarvan er slechts één geschikt is voor Nadine. Helaas is er voorlopig geen plaats en Nadine komt op de wachtlijst. Wel kan de instelling ambulante ondersteuning als overbruggingszorg leveren, maar alleen gefinancierd vanuit een per- soonsgebonden budget. Nadine is echter vanwege haar beperking niet in staat om zelf een pgb te beheren en ook in haar netwerk is er niemand
die dat kan.
Nadine komt niet verder en blijft in een vicieuze cirkel hangen. Ze kan niet gaan studeren en heeft opnieuw een negatieve ervaring. Nadine raakt door deze, voor haar uitzichtloze, situatie dieper verstrikt in haar depressieve gevoelens; de dwang speelt weer een grotere rol en het vraagt een enorme inspanning van haar om hoop op een positieve toekomst te hebben.
         17
Wonen
Wmo
Onderwijs

   15   16   17   18   19