Page 47 - MEE Signaal
P. 47

Cliëntondersteuning  Cliëntondersteuning
 in vele vormen en namen
Een van de uitdagingen in het verbeteren of vergro- ten van de borging, bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning is dat cliëntondersteuning in
de Wmo en die in de Wlz niet op elkaar aansluiten. Daarnaast wordt cliëntondersteuning in de Wmo door gemeenten heel verschillend ingevuld. De rap- portage van Movisie over het eerste jaar koploperge- meenten geeft een goed beeld van de verschillen in de invulling van de functie cliëntondersteuning. Ook zijn er steeds meer benamingen voor de functie: coach, co-piloot, levensloopbegeleider, mantelzorg- makelaar, casemanager, netwerkgids, ouderenadvi- seur, straatadvocaat, klantadviseur, etcetera.
Dat maakt dat het voor de burger niet helder is wat een cliëntondersteuner kan betekenen voor hem/ haar en waar hij/zij een cliëntondersteuner kan vin- den. Ook bestaat het gevaar dat de functie verwatert of versmalt en dat de onafhankelijke cliëntonder- steuner geen levensbrede en integrale ondersteuning kan bieden, of dat deze niet beschikbaar is voor alle doelgroepen. Meer helderheid en uniformiteit in de vormgeving van de functie is daarom wenselijk.
in een wijkteam
Tot slot komt het ook voor dat de cliëntondersteuner gepositioneerd is in het wijkteam. Veel taken die on- der cliëntondersteuning vallen (vraagverduidelijking, informatie en advies, doorverwijzing, kortdurende ondersteuning) worden dan uitgevoerd door het wijkteam. Op zich kunnen deze taken ook prima van- uit het wijkteam worden gedaan. Echter, het nadeel hiervan is dat de taak van onafhankelijke raads- persoon, die naast een burger zit als deze gesprek- ken met instanties voert - wat ook een belangrijke taak is van de cliëntondersteuner - dan soms ook in het wijkteam is belegd. Dat kan de burger ervaren als ‘niet onafhankelijk’. Een mogelijke oplossing hiervoor is om de verschillende taken van cliëntondersteuning deels in en deels buiten het wijkteam te positioneren. Een andere oplossing is dat de professionele auto- nomie van de cliëntondersteuner in het wijkteam
op een voor de burger én de professional duidelijke en transparante wijze is geborgd. Dit kan door het maken van concrete afspraken over bevoegdheden en rollen.
                 L
EMAAL
 E
               E
                 M
                                          47
Wlz
Jeugd- wet
Wmo
Wlz
ZVW
Wmo
Wmo
Wlz
ZVW
Wlz
ZVW
Wmo
Wmo
ZVW
Wmo
Onderwijs
Wlz
   45   46   47   48   49