Page 46 - MEE Signaal
P. 46

De rol van cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning heeft voor cliënten en naasten een ontlastende rol en
kan de oplossing zijn voor knelpunten. Soms kan een cliëntondersteuner partij- en in beweging brengen om gezamenlijk tot een oplossing te komen, soms kan een cliëntondersteuner het vertrouwen herstellen, waardoor een cliënt weer verder kan en soms is een simpele toeleiding naar het juiste loket of de juiste aanbieder voldoende.
Met de opgenomen casussen hebben we twee zaken willen illustreren:
 1. Cliëntondersteuning is van grote waarde voor cliënten en hun naasten, die vastlopen in het regelen van zorg en voorzieningen in het sociale domein. Zorg er daarom voor dat onafhankelijke cliëntondersteuning is geborgd en dat de cliënt- ondersteuner de tijd en de ruimte krijgt om een vertrouwensband op te bouwen, de vraag te verduidelijken en tot oplossingen te komen. Maak hierbij ruimte voor complexe en tijdroven- de casuïstiek. Bij sommige groepen is de functie cliëntondersteuning nauwelijks bekend.
Dit zijn in elk geval:
ouders, die vastlopen bij het realiseren van passend onderwijs,
kwetsbare jongeren die moeilijkheden onder- vinden in hun weg naar volwassenheid en mensen die problemen ervaren op de snijvlakken van de diverse levensgebieden en stelsels.
Het is dan ook goed dat er meer bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheid om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te vragen. Daarmee wordt met de voorgenomen campagnes in 2019 een goed begin gemaakt, echter dat is niet voldoende: het is van belang dat er structureel ingezet wordt op het informeren van de doelgroepen.
2. Cliëntondersteuning kan niet alle problemen oplossen die burgers ervaren in zorg en welzijn. Dat vraagt inzet en maatwerk van alle betrokken instanties, van wetgever tot zorgaanbieder, van indicatiesteller tot zorg- of hulpverlener. Daarnaast is bereidheid nodig om naar de cliënt en naaste te luisteren en die vraag als uitgangs- punt te nemen en vandaaruit te denken in plaats van vanuit de wetten, regels en financiering.
Er zijn vanuit de rijksoverheid pilots gespeciali- seerde cliëntondersteuning gestart. Het grootste verschil met reguliere cliëntondersteuning is dat de cliëntondersteuner duurzaam aan een cliënt of gezin is verbonden. Maar ook deze cliëntonder- steuner kan niet door ‘de stelsels heen breken’. Daadwerkelijke oplossingen vragen maatwerk en worden gecreëerd als betrokkenen rondom de cliënt en zijn naasten de eigen rol en het bijbeho- rende perspectief los(ser) laten en vanuit cliënt- perspectief oplossingen creëren. Cliëntonder- steuning kan daarbij helpen, maar is niet dé oplossing van alle knelpunten.
           WEDOENAL
            46
ZVW
Wmo
Wmo
ZVW
Wlz
Wlz
Wonen
Wlz Wlz
Werk
Jeugd- wet
Wajong
Wajong
Wmo
ZVW
Passend Onderwijs
Passend Onderwijs
Partici- patiewet
Partici- patiewet
Onderwijs
Onderwijs Onderwijs Partici- Forensische patiewet zorg


   44   45   46   47   48