Page 43 - MEE Signaal
P. 43

 Knelpunten
Gemeenten redeneren soms teveel vanuit regels en budgetten in plaats vanuit de hulpbehoevende burger en diens omgeving, problemen worden niet integraal benaderd.
Uitgangspunt is dat steeds meer hulpbehoevende mensen langer thuis blijven wonen. Naast mensen als Evert, die door een ongeval aangepast moeten wonen, gaat dat steeds vaker om ouderen. Hiervoor zijn te weinig geschikte woningen be- schikbaar. Dat betekent dat bestaande woningen moeten worden aangepast. Bij de beoordeling
van aanvragen voor woningaanpassingen moet meer rekening worden gehouden met het feitelijk beschikbaar zijn van alternatieven. Knelpunten op de woningmarkt mogen niet de noodzakelijke aanpassingen tegenhouden.
Oplossingen
Maatwerkvoorzieningen Wmo vragen om een indi- viduele beoordeling, integrale belangenafweging en goede motivering van besluiten op aanvragen. Een klantgerichte aanpak en daarop afstemmen van beleid en uitvoering geeft zowel inwoner als gemeente betere oplossingen.
Een groter en beter gespreid woningaanbod voor doelgroepen met specifieke woonbehoeften en het stimuleren van leeftijdsbestendig wonen draagt bij aan het verminderen van de knelpunten op de huidige woningmarkt, zeker waar een combinatie met zorg en ondersteuning nodig is.
Overige casuïstiek
       E
                    43
Wmo
   41   42   43   44   45